Wie betaalt uw tandartsrekening? (2023)

Kinderen krijgen gratis openbare tandheelkundige behandelingen in Noorwegen. Volwassenen betalen in principe zelf, maar er zijn een aantal uitzonderingen.

​Sommige tandheelkundige behandelingen vallen onder de regels voorde vrijstellingskaartvoor gezondheidsdiensten.

Houd er echter rekening mee dat als u recht heeft op tandheelkundige behandeling van de openbare tandheelkundige gezondheidsdienst, u niet ook een vergoeding van Helfo kunt ontvangen als onderdeel van het Noorse nationale verzekeringsstelsel.

Tandheelkundige behandeling voor kinderen (0-18 jaar)

Alle behandelingen, met uitzondering van een beugel, zijn gratis. Uw lokale openbare tandheelkundige kliniek roept kinderen op voor regelmatige controles. In de regel wordt het kind voor het eerst opgeroepen als het drie jaar is. Als het kind voor het derde jaar gebitsproblemen heeft, kunt u navraag doen bij de wijkverpleegkundige of contact opnemen met de tandartspraktijk.

(Video) Hoe betaal je niks te veel bij de tandarts?

Heeft u vragen over toeslagen met betrekking tot beugels, kijk dan op de paginaBretels voor kinderen en jongeren.

Als u het financieel moeilijk heeft en problemen zult hebben om een ​​beugel te kunnen betalen, dan kan datVraag ondersteuning aan bij NAV(alleen in het Noors). Zoek uw tandheelkundige kliniek op de website van uw provinciegemeente.

Tandheelkundige behandeling voor adolescenten (19-20 en 21-24 jaar)

Als u in het behandeljaar 19-24 jaar wordt, neemt u contact op met de openbare tandheelkundige gezondheidsdienst. Het kan zijn dat u recht heeft op goedkopere tandheelkundige zorg, ongeacht wanneer in het jaar dat u geboren bent.

Als u in het jaar van behandeling 19 of 20 wordt en u krijgt een behandeling van de openbare tandheelkundige zorg, dan moet u 25 procent van de kosten zelf betalen, terwijl de overheid de resterende 75 procent betaalt volgenstarieven vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid en Zorg.

Jongvolwassenen hebben vanaf het jaar dat ze 21 worden tot en met het jaar dat ze 24 worden, recht op een uitgebreide gemeentelijke tandheelkundige gezondheidsdienst (utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud). Dit betekent dat zij 25 procent betalen van de tarieven van Helse- og omsorgsdepartementet voor tandheelkundige behandelingen. (Lees hierover meer inCirculaire I-2/2023 Uitgebreid aanbod tandheelkundige zorg in de provincie in 2023 – regjeringen.no(Alleen in het Noors).

Om dit recht als adolescent te hebben, moet u in verband met uw behandeling contact opnemen met de openbare tandheelkundige gezondheidsdienst.

Elke gebruiksvergoeding wordt door het automatische vrijstellingskaartschema geregistreerd op slechts 25 procent van de goedgekeurde gebruiksvergoeding, als de behandeling u recht geeft op een vergoeding van het Noorse nationale verzekeringsstelsel.

In de openbare tandheelkundige kliniek waar u woont/verblijft, wordt de tandheelkundige behandeling gegeven en betaald.

(Video) Wat Wil Je Later Worden? Ik Wil Tandarts Worden

Houd er rekening mee dat u niet per se wordt opgeroepen voor een tandheelkundig onderzoek. U vindt de dichtstbijzijnde tandartspraktijk op de website van de gemeente waar u woont of verblijft. U kunt zelf contact opnemen voor een afspraak.

Als je het financieel moeilijk hebt, kan dataanvragen bij NAV voor ondersteuning van de tandheelkundige behandeling.

Tandheelkundige behandeling voor volwassenen

​De meeste mensen moeten hun kosten voor tandheelkundige behandelingen zelf betalen. Er zijn echter enkele voorwaarden/situaties waarbij de volksverzekeringen een deel van de kosten van een behandeling via Helfo vergoeden.

Om recht te hebben op vergoeding voor tandheelkundige behandelingen, moet uw behandelaar een regeling hebben getroffen met Helfo over directe verrekening. U moet ervoor zorgen dat dit het geval is voordat u naar een tandartsafspraak gaat en met uw behandeling begint. De behandelaar is verplicht u te informeren als hij of zij geen directe verrekeningsregeling heeft met Helfo, zodat u voor aanvang van uw behandeling weet of u de gehele nota zelf moet betalen. Deze verplichting volgt uit artikel 6 van de Wet op het zorgpersoneel.

Bij directe verrekening wordt de vergoeding rechtstreeks aan de tandarts betaald, zodat u niet hoeft te betalen voor het deel van uw behandeling dat wordt gedekt door de Noorse volksverzekeringen.

De tandarts/mondhygiënist beoordeelt of u onder een van de voorwaarden/situaties valt die recht kunnen geven op een vergoeding van Helfo.

De 15 toeslagcategorieën zijn:

 1. Zeldzame medische aandoening (vraag de tandarts op elk moment naar de aandoeningen die op deze lijst staan)
 2. Gespleten lip-kaak-gehemelte
 3. Tumoren in de mondholte, aangrenzend weefsel of in het algemeen in het hoofdgebied
 4. Behandeling ter voorkoming van infectie in verband met bijzondere medische aandoeningen
 5. Ziekten en afwijkingen in de mond en kaak
 6. Parodontitis
 7. Tandontwikkelingsstoornissen
 8. Bijtafwijkingen (beugel/kaak orthodontische behandeling)
 9. Pathologisch verlies van tandsubstantie door slijtage/erosie
 10. Hyposalivatie (droge mond)
 11. Allergische reacties op materialen voor tandherstel
 12. Tandschade gerelateerd aan een erkend arbeidsongeval(het arbeidsongeval moet door de NAV zijn erkend en de tandheelkundige behandeling moet verband houden met het arbeidsongeval)
 13. Tandschade als gevolg van een ongeval dat geen arbeidsongeval is
 14. Niet voor zichzelf kunnen zorgen door blijvende ziekte of blijvende invaliditeit
 15. Geheel of gedeeltelijk tandverlies, zonder eigen tanden in de onderkaak (en geen loszittende prothese kunnen gebruiken)

In de circulaire vindt u de voorwaarden gekoppeld aan de verschillende medische aandoeningenbetreffende de artikelen 5-6, 5-6a en 5-25 van de volksverzekeringen(alleen in het Noors).

(Video) Wie betaalt de tolk?

Goedgekeurde gebruiksvergoedingen in verband met aandoeningen en afwijkingen van mond en kaak (toeslag categorie 5) en behandeling van marginale parodontitis en peri-implantitis (toeslag categorie 6) tellen mee voor de opbouw van eenvrijstellingskaart voor gezondheidszorg. Uw tandarts/mondhygiënist moet goedgekeurde gebruikersvergoedingen declareren bij de automatische vrijstellingskaartregeling van Helfo.

Helfo betaalt vaste tarieven, maar de tandarts/mondhygiënist heeft geen prijsbeperking en mag meer in rekening brengen dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent volgens de volksverzekeringen. Heeft u vragen over de toeslag waar u recht op heeft? Neem dan contact op met uw tandarts of mondhygiënist.

Als u het financieel moeilijk heeft, kunt u bij NAV een aanvraag indienen voor ondersteuning voor tandheelkundige behandelingen (volgens de Wet sociale voorzieningen).
Hier vindt u meer informatie over de dekking vantandartskosten in de EU/EER.

Tandheelkundige behandeling voor ouderen

De meerderheid moet de kosten voor tandheelkundige behandelingen zelf betalen, maar er zijn enkele uitzonderingen. De tandarts beoordeelt uw rechten.

Mensen die langer dan drie maanden in een instelling wonen of thuisverpleging krijgen, krijgen een gratis behandeling van de GGD.

Als je het financieel moeilijk hebt, kan dataanvragen bij NAV voor ondersteuning van tandheelkundige behandelingen(volgens de Wet sociale voorzieningen).

Tandheelkundige behandeling van verstandelijk gehandicapten

​Voor verstandelijk gehandicapten die in of buiten instellingen wonen, met uitzondering van beugels, is de tandheelkundige behandeling gratis van de GGD.

Tandheelkundige behandeling voor andere groepen

Andere groepen die mogelijk aanspraak kunnen maken op vergoeding van (een deel van) de kosten van tandheelkundige zorg:

(Video) WE MOETEN MET DEVRAN NAAR DE TANDARTS *NOG NOOIT GEZIEN* 🦷 | #711

 • Vluchtelingen en asielzoekers in asielzoekerscentra. Lees hier meer over ophelsetilsynet.nr(alleen in het Noors). Zie ook deDirectorate of Health`s gids voor gezondheidsdiensten voor asielzoekers, vluchtelingen en herenigde gezinnen(alleen in het Noors.)
 • Middelenmisbruikers die gedurende drie maanden of langer diensten hebben ontvangen in overeenstemming met de Wet sociale voorzieningen.
 • Middelenverslaafden die een medicamenteuze revalidatiebehandeling ondergaan.
 • Tandheelkundige behandeling voor mensen met odontofobie: Als u ernstige angst of fobie voor tandheelkunde heeft of het slachtoffer bent geweest van marteling of mishandeling, heeft u mogelijk recht op een aangepast aanbod (TOO) van de Openbare Tandheelkundige Gezondheidsdienst.Lees hier meer over het aanbod (TOO).(alleen in het Noors). Voldoet u aan de criteria voor het TOO-aanbod, dan vallen angstbehandelingen en tandheelkundige behandelingen onder overheidsgeld totdat uw gebit is hersteld.

Tandheelkundige zorg in gevangenissen

Gevangenen krijgen de noodzakelijke spoedeisende tandheelkundige zorg aangeboden door de Public Dental Health Service. Bij gevangenisstraffen van meer dan drie maanden worden ook tandheelkundige gezondheidsonderzoeken aangeboden, evenals noodzakelijke preventieve en normale tandheelkundige behandelingen. Overige kosten voor tandheelkundige behandelingen dienen door de gedetineerde zelf te worden betaald.

Lees meer over gezondheidszorg voor gedetineerden in de gevangenis ophelsedirekotratet.nr(alleen in het Noors).

Als je het financieel moeilijk hebt, kan dataanvragen bij NAV voor ondersteuning van tandheelkundige behandelingen(volgens de Wet sociale voorzieningen).

Anesthesie/lachgas met tandheelkundige behandeling

Sommige mensen hebben anesthesie nodig om een ​​tandheelkundige behandeling uit te voeren. Voordat een besluit wordt genomen over de anesthesie wordt beoordeeld of de tandheelkundige behandeling kan worden uitgevoerd met behulp van kalmerende medicatie, lachgas of met behulp van psychologische methoden. Lachgas is verkrijgbaar bij sommige openbare en particuliere tandheelkundige klinieken.

Kosten voor verdoving bij tandheelkundige behandelingen

Voor kinderen (0-18 jaar), mensen met een verstandelijke beperking en groepen ouderen, langdurig zieken en gehandicapten in instellingen en thuisverpleging is de gemeente verplicht de kosten te dekken, ook voor tandheelkundige behandelingen met eventuele verdoving .

De tandarts beoordeelt of u onder narcose moet. Tandheelkundige behandeling onder narcose vindt plaats in een ziekenhuis en de wachttijd kan lang zijn.

Met betrekking tot volwassenen die niet worden gedekt door de openbare tandheelkundige gezondheidsdienst of andere regelingen, moeten zij in eerste instantie de anesthesiebehandeling zelf betalen, maar de verschillende provincies kunnen verschillende polissen hebben.

Vragen kunnen worden gericht aan de individuele tandartsen in de provincie. In sommige provincies wordt tandheelkundige behandeling uitgevoerd in ziekenhuizen. Sommige particuliere tandheelkundige klinieken bieden ook anesthesie aan.

(Video) Peppa's Eerste Bezoek Aan De Tandarts | Tekenfilm | Peppa Pig Nederlands Compilatie Nieuwe

In sommige gevallen biedt het Noorse nationale verzekeringsstelsel financiële steun voor tandheelkundige behandelingen onder narcose.

Videos

1. Wel of niet je TANDEN BLEKEN? | De waarheid over WITTE TANDEN
(NOS Stories)
2. Blikje Bier | Overtreders - S01E02
(overtreders)
3. Je verzekeren voor de tandarts?
(KNMT)
4. Komt Een Man Bij De Dokter | Waar woon jij? 🤔
(Nederlands Compilaties)
5. ONSTNAPPEN VAN DE ENGE TANDARTS! || Let's Play Wednesday
(MeisjeDjamila)
6. Van Slechtste Naar Beste Tandarts
(Dutchtuber2)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated: 04/10/2023

Views: 5503

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.